အသက် ၁၀၅ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော တိုင်းရင်းသား အဖိုးအိုတစ်ဦးအား မိုင်းဖုန်းဆရာတော်မှ မေတ္တာဓာတ်ပေး

News

အသက် ၁၀၅ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော တိုင်းရင်းသား အဖိုးအိုတစ်ဦးအား မိုင်းဖုန်းဆရာတော်မှ မေတ္တာဓာတ်ပေး

မိသားစုများ ပြောပြချက်မှာ အဖိုးအိုသည် ယခုလို မပြုံးမရယ် မပျော်ရွှင်သည်မှာ

ကြာပြီဖြစ်ကြောင်း ဆရာတော် ကြွလာမှ ပြုံးရွှင်လာတာကို တွေ့ရတာ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

အသက် ၁၀၅ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော တိုင်းရင်းသား အဖိုးအိုတစ်ဦးအား မိုင်းဖုန်းဆရာတော်မှ မေတ္တာဓာတ်ပေး

မိသားစုများ ပြောပြချက်မှာ အဖိုးအိုသည် ယခုလို မပြုံးမရယ် မပျော်ရွှင်သည်မှာ

ကြာပြီဖြစ်ကြောင်း ဆရာတော် ကြွလာမှ ပြုံးရွှင်လာတာကို တွေ့ရတာ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

အသက် ၁၀၅ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော တိုင်းရင်းသား အဖိုးအိုတစ်ဦးအား မိုင်းဖုန်းဆရာတော်မှ မေတ္တာဓာတ်ပေး

မိသားစုများ ပြောပြချက်မှာ အဖိုးအိုသည် ယခုလို မပြုံးမရယ် မပျော်ရွှင်သည်မှာ

ကြာပြီဖြစ်ကြောင်း ဆရာတော် ကြွလာမှ ပြုံးရွှင်လာတာကို တွေ့ရတာ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

အသက် ၁၀၅ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော တိုင်းရင်းသား အဖိုးအိုတစ်ဦးအား မိုင်းဖုန်းဆရာတော်မှ မေတ္တာဓာတ်ပေး

မိသားစုများ ပြောပြချက်မှာ အဖိုးအိုသည် ယခုလို မပြုံးမရယ် မပျော်ရွှင်သည်မှာ

ကြာပြီဖြစ်ကြောင်း ဆရာတော် ကြွလာမှ ပြုံးရွှင်လာတာကို တွေ့ရတာ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

အသက် ၁၀၅ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော တိုင်းရင်းသား အဖိုးအိုတစ်ဦးအား မိုင်းဖုန်းဆရာတော်မှ မေတ္တာဓာတ်ပေး

မိသားစုများ ပြောပြချက်မှာ အဖိုးအိုသည် ယခုလို မပြုံးမရယ် မပျော်ရွှင်သည်မှာ

ကြာပြီဖြစ်ကြောင်း ဆရာတော် ကြွလာမှ ပြုံးရွှင်လာတာကို တွေ့ရတာ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

အသက် ၁၀၅ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော တိုင်းရင်းသား အဖိုးအိုတစ်ဦးအား မိုင်းဖုန်းဆရာတော်မှ မေတ္တာဓာတ်ပေး

မိသားစုများ ပြောပြချက်မှာ အဖိုးအိုသည် ယခုလို မပြုံးမရယ် မပျော်ရွှင်သည်မှာ

ကြာပြီဖြစ်ကြောင်း ဆရာတော် ကြွလာမှ ပြုံးရွှင်လာတာကို တွေ့ရတာ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။

Credit

Leave a Reply

Your email address will not be published.