စစ်ကိုင်းတိုင်းနှင့် မကွေး (မြောက်)နယ်မြေ ထိန်းချုပ်ထားမှုကို KNU နှင့် Pdf ခေါင်းဆောင် တွေရဲ့ ပြောစကား (ရုပ်သံ)

News

စစ်ကိုင်းတိုင်းနှင့် မကွေး (မြောက်)နယ်မြေ ထိန်းချုပ်ထားမှုကို KNU နှင့် pdf ခေါင်းဆောင် တွေရဲ့ ပြောစကား (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

စစ်ကိုင်းတိုင်းနှင့် မကွေး (မြောက်)နယ်မြေ ထိန်းချုပ်ထားမှုကို KNU နှင့် pdf ခေါင်းဆောင် တွေရဲ့ ပြောစကား (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

စစ်ကိုင်းတိုင်းနှင့် မကွေး (မြောက်)နယ်မြေ ထိန်းချုပ်ထားမှုကို KNU နှင့် pdf ခေါင်းဆောင် တွေရဲ့ ပြောစကား (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

စစ်ကိုင်းတိုင်းနှင့် မကွေး (မြောက်)နယ်မြေ ထိန်းချုပ်ထားမှုကို KNU နှင့် pdf ခေါင်းဆောင် တွေရဲ့ ပြောစကား (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

စစ်ကိုင်းတိုင်းနှင့် မကွေး (မြောက်)နယ်မြေ ထိန်းချုပ်ထားမှုကို KNU နှင့် pdf ခေါင်းဆောင် တွေရဲ့ ပြောစကား (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

စစ်ကိုင်းတိုင်းနှင့် မကွေး (မြောက်)နယ်မြေ ထိန်းချုပ်ထားမှုကို KNU နှင့် pdf ခေါင်းဆောင် တွေရဲ့ ပြောစကား (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

ရုပ်သံကြည့်ရန် ????

ခရက်စ်ဒစ်ဗီဒီယို

Leave a Reply

Your email address will not be published.