မြိုင်မြို့နယ်တွင် စကစနှင့် ပျူများကို နာနတ်သီးဆွဲ Tike ခိုက်ရာတွင် စခ ၄ဦး မုန့်ဟင်းခါးဖြစ် (ရုပ်သံ)

News

မြိုင်မြို့နယ်တွင် စကစနှင့် ပျူများကို နာနတ်သီးဆွဲ tike ခိုက်ရာတွင် စခ ၄ဦး မုန့်ဟင်းခါးဖြစ် (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

မြိုင်မြို့နယ်တွင် စကစနှင့် ပျူများကို နာနတ်သီးဆွဲ tike ခိုက်ရာတွင် စခ ၄ဦး မုန့်ဟင်းခါးဖြစ် (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

မြိုင်မြို့နယ်တွင် စကစနှင့် ပျူများကို နာနတ်သီးဆွဲ tike ခိုက်ရာတွင် စခ ၄ဦး မုန့်ဟင်းခါးဖြစ် (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

မြိုင်မြို့နယ်တွင် စကစနှင့် ပျူများကို နာနတ်သီးဆွဲ tike ခိုက်ရာတွင် စခ ၄ဦး မုန့်ဟင်းခါးဖြစ် (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

မြိုင်မြို့နယ်တွင် စကစနှင့် ပျူများကို နာနတ်သီးဆွဲ tike ခိုက်ရာတွင် စခ ၄ဦး မုန့်ဟင်းခါးဖြစ် (ရုပ်သံ)

အောက်ဆုံးတွင် ရုပ်သံပါရှိသည်

ရုပ်သံကြည့်ရန် ????

ခရက်စ်ဒစ်ဗီဒီယို

Leave a Reply

Your email address will not be published.